Dành cho cao đẳng và đại học dạy về Khoa Học Máy Tính

Modern Operating Systems

- OS concepts & design

- Windows, Linux OS, UNIX, Mac OS

- CPU new technologies: Intel 32/64-bit, ARM

Nhập môn về Khoa học máy tính

Dạy lập trình cho trẻ em (Teach Programming for Kids K1-12)