Các chức năng phân tích thống kê, địa chỉ IP của người dùng,....