Available courses

Course image Quỹ tín dụng nhân dân TP Vĩnh Long
Quảng Cáo Doanh nghiệp
Quỹ tín dụng nhân dân TP Vĩnh Long Địa chỉ: Số 64x, khóm 5, phường 9, tp vĩnh long, tỉnh vĩnh long Mã số thuế: 1501026515 Điện thoại 02703833168 Fax 02703833268
Course image Lớp 5 Ong Vàng Học Tập (Năm học 2022-2023)
Khối Tiểu Học
PayPal
 • logo

 • Học trực tuyến môn Toán lớp 5 thông minh cho học sinh tiểu học bao gồm các hình thức học Toán thông minh với máy từ mức độ dễ, vừa và khó, bài tập đa dạng cho học sinh quen thuộc tính toán, toán giải, suy luận logic thông minh.
 • Học trực tuyến môn Tiếng Việt lớp 5 qua các câu hỏi tương tác giúp ghi nhớ dễ hơn.
 • Học trực tuyến môn Địa lý lớp 5 qua các câu hỏi tương tác giúp ghi nhớ dễ hơn.
 • Học trực tuyến môn Lịch sử lớp 5 qua các câu hỏi tương tác giúp ghi nhớ dễ hơn.
 • Học trực tuyến môn Khoa học lớp 5 qua các câu hỏi tương tác giúp ghi nhớ dễ hơn.

Ai sẽ là Ong chúa đầu tiên của cấp tiểu học ?

Course image LỚP 3 CÔ HƯỜNG
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image LỚP 4 CÔ HƯỜNG
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image LỚP 5 CÔ HƯỜNG
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image Lớp 1 Trạng Ong Vàng
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image Lớp 2 Trạng Ong Vàng
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image Lớp 3 Trạng Ong Vàng
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. 
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image Lớp 4 Trạng Ong Vàng
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image BÉ ONG VÀNG HỌC TIN HỌC CĂN BẢN
BÉ ONG VÀNG HỌC LẬP TRÌNH

Slogan: "Bất kỳ ai cũng có thể học môn khoa học máy tính".


Bé Ong Vàng học Tin Học Căn Bản gồm: 
 1. Học đánh máy 10 ngón tay.
 2. Học sử dụng Microsoft Word.

Course image English test B2 (Upper-Intermediate)
HỌC TIẾNG ANH

English test B2 (Upper-Intermediate)


 • Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
 • Similar to Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, BULATS score 60-74, CLB/CELPIP 6-7, CAEL 60, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.


Course image English test B1 (Intermediate English)
HỌC TIẾNG ANH

English test B1 (Intermediate English)


 • Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
 • Similar to Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Course image English test A2 (Elementary English)
HỌC TIẾNG ANH

English test A2 (Elementary English)


 • Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.
 • Similar to Cambridge KEY (KET) certificate, BULATS score 20-39, CLB/CELPIP 4, YLE Flyers.

Course image English test A1 Movers
HỌC TIẾNG ANH

English test A1  Movers

 • Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
 • Similar to Cambridge BULATS score 10-19, Young Learners English (YLE) Movers.
 • Similar to CEFR standard (Common European Framework of Reference for Languages) A1.

Course image Lớp 6 Trạng Ong Vàng
Khối THCS

 • Quý phụ huynh vui lòng liên hệ mở tài khoản của Ong Vàng Học Tập thông minh để để được truy cập đầy đủ. Liên hệ: 0916912722. Xin cảm ơn quý vị!

Course image Blog Cutting-Edge Technology (Blog Công Nghệ Tiên Tiến)
Khoa Học Máy Tính
Blog Cutting-Edge Technology chuyên về các Công Nghệ Tiên Tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning). Ứng dụng của công nghệ tiên tiến trong công nghiệp 4.0, giáo dục 4.0, và cuộc sống.
Course image Lập trình Java cơ bản
Khoa Học Máy Tính

Lập trình Java cơ bản


 • Khóa học Lập trình Java căn bản cung cấp kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java, kỹ năng lập trình hướng đối tượng, công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng Java.
 • Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững kiến thức căn bản của ngôn ngữ Java làm nền tảng giúp học viên có thể tự nghiên cứu hoặc tham gia chuyên sâu các lĩnh vực như Web và Mobile bằng ngôn ngữ Java.

 • Thời gian đào tạo: 45 tiết

Nội dung chương trình

Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java

 • Tổng quan về ngôn ngữ Java
 • Lập trình ứng dụng trong Java

Chương 2: Các thành phần cấu trúc cơ bản trong ngôn ngữ Java

Các thành phần trong ngôn ngữ Java

 • Biến (khai báo biến, kiểu dữ liệu) và các toán tử
 • Ghi chú trong Java (comment)
 • Các câu lệnh điều khiển và vòng lặp
 • Mảng

Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Java

 • Lớp và đối tượng
 • Sự thừa kế và thiết kế OOP
 • Gói (packages) và phạm vi truy cập (modifiers)
 • Giao diện (interfaces), lớp trừu tượng (abstract class)
 • Lớp lồng nhau (nested classes)

Chương 4: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

Ngoại lệ trong Java

 • Lớp ngoại lệ (Exception Class)
 • Quản lý ngoại lệ trong Java

Chương 5: Kỹ thuật xử lý các đối tượng tập hợp

 • Arrays and Strings
 • Collections API
Chương 6: Sử dụng thư viện và I/O Stream

 • Math
 • DateTime
 • InputStream, OutputStream
 • FileStream


Course image Modern Operating Systems
Khoa Học Máy Tính

Modern Operating Systems

- OS concepts & design

- Windows, Linux OS, UNIX, Mac OS

- CPU new technologies: Intel 32/64-bit, ARM

Course image Java Socket Programming
Khoa Học Máy Tính

KHÓA HỌC: JAVA SOCKET PROGRAMMING

Mục tiêu: Hướng dẫn lập trình Java Socket viết các ứng dụng giao tiếp qua mạng Internet dùng Java Socket, URL, URLConnection, HTTPUrlConnection, v.v.. Các bài học bằng Video có bản quyền của Ongvanghoctap.edu.vn.


THÔNG BÁO CHUNG TỪ TRANG ONG VÀNG HỌC TẬP

Tặng lì xì đầu năm 2023 đăng ký khóa học mới

by Admin Hung -
Các khóa học từ lớp 1 đến lớp 5 vẫn mở đăng ký và làm bài tập trực tuyến miễn phí (đến khi có thông báo mới). * Quý phụ huynh lưu ý: Các khóa học có giáo viên kèm sẽ tính học phí riêng. Khối 1,2,3: Giờ học từ 18h30 - 20h0 tối thứ 2,4,6. Khối 4,5: Giờ học từ 18h30 - 20h00 tối thứ 3,5 và CN. Liên hệ: Cô Oanh, ĐT: 091.6912722 hoặc 08.39828622.

Doanh nghiệp: Quỹ tín dụng nhân dân TP Vĩnh Long

by Admin Hung -
Quỹ tín dụng nhân dân TP Vĩnh Long Địa chỉ: Số 64x, khóm 5, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Mã số thuế: 1501026515. Điện thoại 02703833168. Fax 02703833268. Liên hệ Thái Sơn số di động: 0913960220 hoặc 0913889737.

ONGVANGHOCTAP.EDU.VN giúp giáo viên dạy trực tuyến hiệu quả

by Admin Hung -

Hệ thống Ong Vàng Học Tập (https://ongvanghoctap.edu.vn/) cung cấp nhiều tính năng như chia nhóm, chia sẻ màn hình, quản lý tài liệu học tập, giao bài tập cho học sinh, xem điểm các bài kiểm tra, hỗ trợ giao tiếp trực tiếp giữa giáo viên và học sinh.

Tất cả trên 1 nền tảng

 • Tích hợp Video conference riêng, thời khóa biểu, điểm danh, bài tập, kiểm tra, thống kê, quản lý lớp học trên 1 nền tảng duy nhất.
 • Dễ dàng tổ chức lớp học online, giáo viên tương tác với học sinh, chia sẻ bài giảng và màn hình cho học sinh. Giáo viên dạy trên các phòng học trực tuyến (Zoom) của hệ thống.
 • Lập kế hoạch bài giảng hiệu quả theo tuần, theo chủ đề,...
 • Hệ thống lưu trữ và quản lý bài giảng, ra bài tập, ngân hàng câu hỏi và ra đề thi thông minh, tối ưu quy trình dạy học cho nhiều lớp. Hỗ trợ ra đề thi trắc nghiệm và đề tự luận cho HS tự nhập bài làm (hay upload bài làm) để GV chấm điểm. GV đặt mốc thời gian mở và hạn chót nộp bài trên các đề thi, thời gian làm bài trên mỗi đề thi. 
 • Hỗ trợ GV ra bài tập và kiểm tra nhanh chóng.
 • Hỗ trợ diễn đàn trao đổi cho mỗi lớp học. GV kiểm soát bài đăng của học sinh. 
 • Cho phép giáo viên tạo thông báo.
Older topics...