Dành cho cao đẳng và đại học dạy về Khoa Học Máy Tính

Nhập môn về Khoa học máy tính

Dạy lập trình cho trẻ em (Teach Programming for Kids K1-12)Lập trình Java cơ bản


 • Khóa học Lập trình Java căn bản cung cấp kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java, kỹ năng lập trình hướng đối tượng, công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng Java.
 • Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững kiến thức căn bản của ngôn ngữ Java làm nền tảng giúp học viên có thể tự nghiên cứu hoặc tham gia chuyên sâu các lĩnh vực như Web và Mobile bằng ngôn ngữ Java.

 • Thời gian đào tạo: 45 tiết

Nội dung chương trình

Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java

 • Tổng quan về ngôn ngữ Java
 • Lập trình ứng dụng trong Java

Chương 2: Các thành phần cấu trúc cơ bản trong ngôn ngữ Java

Các thành phần trong ngôn ngữ Java

 • Biến (khai báo biến, kiểu dữ liệu) và các toán tử
 • Ghi chú trong Java (comment)
 • Các câu lệnh điều khiển và vòng lặp
 • Mảng

Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Java

 • Lớp và đối tượng
 • Sự thừa kế và thiết kế OOP
 • Gói (packages) và phạm vi truy cập (modifiers)
 • Giao diện (interfaces), lớp trừu tượng (abstract class)
 • Lớp lồng nhau (nested classes)

Chương 4: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

Ngoại lệ trong Java

 • Lớp ngoại lệ (Exception Class)
 • Quản lý ngoại lệ trong Java

Chương 5: Kỹ thuật xử lý các đối tượng tập hợp

 • Arrays and Strings
 • Collections API
Chương 6: Sử dụng thư viện và I/O Stream

 • Math
 • DateTime
 • InputStream, OutputStream
 • FileStream


KHÓA HỌC: JAVA SOCKET PROGRAMMING

Mục tiêu: Hướng dẫn lập trình Java Socket viết các ứng dụng giao tiếp qua mạng Internet dùng Java Socket, URL, URLConnection, HTTPUrlConnection, v.v.. Các bài học bằng Video có bản quyền của Ongvanghoctap.edu.vn.